Declaración de Reconocimiento y Reparación personal

Sol·licitud de declaració als afectats per persecucions, violència, condemnes o sancions durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Què és

La Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Llei de Memòria Democràtica, reconeix el dret a la reparació moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar d'els qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Per esta raó, en el seu article 6 la Llei contempla el dret a obtindre una Declaració de reconeixement i reparació personal a els qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir persecucions, condemnes, sancions o qualssevol altres formes de violència personal per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa.

Estes raons inclouen la pertinença, col·laboració o relació amb partits polítics, sindicats, organitzacions religioses o militars, minories ètniques, societats secretes, lògies *masónicas i grups de resistència, així com l'exercici de conductes vinculades amb opcions culturals, lingüístiques o d'orientació sexual.

Mitjançant esta Declaració, la democràcia espanyola honrarà a aquells ciutadans que van patir directament la injustícia i els greuges derivats de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista. A els qui van perdre la vida i també a els qui van perdre la seua llibertat en patir presó, deportació, confiscació dels seus béns, treballs forçosos o internaments en camps de concentració dins o fora de les nostres fronteres. Igualment, es reconeixerà a els qui van perdre la pàtria en ser espentats a un llarg, esquinçador i en tants casos, irreversible exili.

Quins efectes té la Declaració de Reparació

Esta Declaració comporta el reconeixement i la reparació moral per a aquelles persones que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i de la Dictadura, i per als seus familiars.

S'entregarà al peticionari un Títol expedit per la persona titular del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica en el qual constarà la Declaració de reparació i reconeixement personal.

Es concedirà una única Declaració de reparació per a cada persona afectada. Una vegada concedida, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica podrà expedir còpies del Títol a altres familiars o institucions públiques que acrediten la seua relació amb l'afectat quan així ho sol·liciten.

La Declaració no suposa el reconeixement de responsabilitat patrimonial de l'Estat ni de qualsevol Administració Pública, ni dona lloc a efecte, reparació o indemnització d'índole econòmica o professional. No obstant açò, serà plenament compatible amb qualsevol altra fórmula de reparació prevista en l'ordenament jurídic.

Documentació necessària per a sol·licitar la declaració

A. Modelo de solicitud. La solicitud de Declaración de reparación deberá formalizarse según el MODELO que puede descargarse aquí.

B. Documentos sobre el afectado y, en su caso, peticionario. Dependiendo de quién solicite la Declaración deberán presentarse además los siguientes documentos (originales o copias compulsadas):

 • Documents acreditatius de la identitat de l'afectat (DNI, passaport o un altre document que puga acreditar la seua identitat i nacionalitat).
 • Si la sol·licitud no la formula l'afectat per haver mort, hauran de presentar-se a més els documents que acrediten la identitat del peticionari (DNI, passaport o un altre document que puga acreditar la seua identitat i nacionalitat) així com el vincle amb la persona afectada (llibre de família, certificat registral, etc.).
 • Amb l'ànim d'agilitzar el tràmit i provar l'acreditació per vincles familiars, en cas de no disposar de la documentació (llibre de família, certificats de Registre Civil, etcètera) o demorar-se la #entrega d'esta per altres administracions, facilitem un model de Declaració responsable per a la legitimació del sol·licitant per vincles familiars que ha d'adjuntar a la sol·licitud.
 • En el cas que el sol·licitant siga una institució pública hauran d'aportar-se els documents acreditatius de la personalitat jurídica de l'entitat, de la representació i del vincle amb l'afectat.

C. Documents sobre els fets i raons de la petició. En tot cas, haurà de presentar-se tota la documentació que obre a poder del peticionari relativa als fets i raons que la motiven, així com tots aquells antecedents que es consideren oportuns.

Es podran aportar igualment documents i informes expedits per entitats o institucions, públiques o privades, que estiguen relacionades amb la reparació i recuperació de la memòria personal i familiar de les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, així com dels partits polítics, sindicats i associacions que van patir persecució durant la Dictadura.

En les instruccions adjuntes al model de sol·licitud s'oferix tota la informació necessària sobre els diferents documents.

Qui pot sol·licitar-ho

 • La persona directament afectada, amb independència de la seua nacionalitat.
 • En cas de defunció de l'anterior, podran sol·licitar la Declaració:
  • El cònjuge o persona lligada amb anàloga relació d'afectivitat.
  • Els ascendents directes: pares, avis, etc.
  • Els descendents directes: fills, nets, etc.
  • Els germans (la legislació limita la consanguinitat lateral al segon grau).
 • Només en el cas de no existir cònjuge (o persona amb anàloga relació d'afectivitat) ni els familiars citats, podran sol·licitar la declaració les institucions públiques en les quals la persona afectada haguera desenvolupat càrrec o activitat rellevant (per exemple l'ajuntament si va ser alcalde, la universitat si va ser rector, etc.). Per a açò, serà necessari un acord previ de l'òrgan col·legiat de govern.

Termini

La Declaració es podrà sol·licitar en qualsevol moment. Si la sol·licitud no va acompanyada de les dades i documents necessaris per a la seua tramitació es requerirà a l'interessat perquè els present en un termini de 10 dies hábiles. Si així no ho fera, es dictarà resolució en la qual se li tindrà per desistit de la seua petició.

Açò no obsta al fet que l'interessat puga tornar a presentar la sol·licitud amb posterioritat, una vegada haja obtingut els documents que en el seu moment no va poder aportar.

L'Administració haurà de notificar la resolució a l'interessat en el termini de 6 mesos explicats des de la data de presentació. Passat eixe termini sense que es dicte resolució, la sol·licitud s'entendrà benvolguda.

Presentació de sol·licitud

 • Presencial

La sol·licitud, juntament amb la resta de documentació a dalt explicitada, es podrà presentar en qualsevol registre de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals (Ajuntaments) mitjançant ofici remès a la Direcció general d'Atenció a les Víctimes i Promoció de la Memòria Democràtica (Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica).

 • A través de la seu electrònica (amb certificat digital)

La sol·licitud, juntament amb la resta de documentació a dalt explicitada es pot presentar igualment de forma telemàtica en la seu electrònica d'este Ministeri en l'enllaç que es facilita més avant.

A l'hora de realitzar el tràmit, recorde el següent:

 • La acreditación de la identidad del solicitante se realizará mediante certificado digital.
 • Puede adjuntar un máximo de cuatro archivos (cada archivo podrá contener más de un documento).
 • Entre la documentación del punto anterior deberá incluir el modelo de solicitud arriba indicado.
 • El tamaño máximo de cada archivo es de 3 MB cada uno.
 • Els formats admesos per als documents seran: .*jpg, *jpeg, *odt, *odp, *ods, *odg, *docx, *xlsx, *pptx, pdf, *png, *svg, *tiff, txt.

A través d'este  enllaç podrà accedir al tràmit telemàtic en la nostra seu electrònica.

Més informació

Normativa

Descàrregues