Informe d'avaluació 2021

 

L'Administració General de l'Estat en el Territori és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada en el territori, corresponent al Delegat del Govern la direcció de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seua coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, arreplega una avaluació global sobre el funcionament dels Servicis de l'Administració General de l'Estat en el territori en 2021.

Informe d'Avaluació 2021. Per apartats:
PRIMERA PART: L'AGE EN EL TERRITORI
SEGONA PART: LES DELEGACIONS DEL GOVERN EN 2021
TERCERA PART: SERVICIS NO INTEGRATS