Medidas Real Decreto 904/2020, de 13 de outubro (RD-lei 11/2019)

MEDIDAS ADOPTADAS

  • (BOE, 14/10/2020) Real Decreto 904/2020, do 13 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 9 do Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, a situacións catastróficas acaecidas ata o 31 de marzo de 2020

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • Resolución do 10 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se aproba a convocatoria das subvencións previstas no Real Decreto 904/2020, do 13 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 9 do Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, a situacións catastróficas acaecidas ata o 31 de marzo de 2020. Publicada en extractoen BOE 22/12/2020.

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS

  • (BOE, 30/07/2021) Resolución do 28 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se acorda a asignación das subvencións previstas no Real Decreto 904/2020, do 13 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 9 do Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, a situacións catastróficas acaecidas ata o 31 de marzo de 2020.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 4
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 3
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 3
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 803
P05 Importe de subvención concedido (euros) 51.044,72 €


(*P01)  Número de proxectos que foron presentados ao procedemento de concesión das subvencións.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(*P04)  Poboación dos municipios con proxectos financiados. Datos extraídos das cifras oficiais de poboación. No caso de que a Deputación Provincial ou ente análogo fose promotor dalgún proxecto, computouse a poboación provincial (non incluíndo a dos municipios desa provincia con proxectos financiados).

(*P05) Importe total das subvencións asignadas polo Ministerio no procedemento.