Acordo de Consello de Ministros de 7 de setembro de 2018

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo de Consello de Ministros do 7 de Setembro de 2018, polo que se declaran a Comunidade Valenciana e o municipio de Tui (Pontevedra) "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia dos incendios forestais acaecidos no mes de agosto de 2018 e da explosión de material pirotécnico o pasado 23 de maio, respectivamente.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose as seguintes,  relativas á Cooperación Económica Local:

"Cuarto.Danos en infraestruturas municipais e rede viaria das deputacións provinciais"

Aos proxectos que executen os concellos, as deputacións provinciais, as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 10 de setembro de 2019, do Secretario de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria das Deputacións Provinciais, previstas no apartado cuarto do acordo de Consello de Ministros do 7 de setembro de 2018 polo que se declaran a Comunidade Valenciana e o municipio de Tui (Pontevedra) "zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil". Publicada en extracto en BOE (19/09/2019).

INDICADORES
Código Nomee do indicador (unidade de medida) Valor
*P01 Proxectos para os que se solicitou subvención (número) 0
*P02 Proxectos efectivamente financiados (número) 0
*P03 Entidades locais beneficiadas polas subvencións (número) 0
*P04 Poboación beneficiada polas subvencións (habitantes) 0
*P05 Importe de subvención concedido (euros) 0 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.