Acordo de Consello de Ministros do 24 de agosto de 2021

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo polo que se declaran as Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castela-a Mancha, Castela e León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Estremadura, Illes Balears, A Rioxa, Madrid, Navarra e o Principado de Asturias "zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia de incendios forestais e outros fenómenos de distinta natureza.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose as seguintes,  relativas á Cooperación Económica Local:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial"

Aos proxectos que executen os Concellos, os Cabidos e Consellos Insulares, as deputacións provinciais ou comunidades autónomas *uniprovinciales, as comarcas e as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, dos Cabidos e Consellos Insulares ou das comunidades autónomas *uniprovinciales, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 30 de marzo de 2022 da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros, do 24 de agosto de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil". Publicada en extracto en BOE do día 02/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre o procedemento de solicitude.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS

(BOE, 16/08/2022) Resolución do 11 de agosto de 2022, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se acorda a asignación das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros do 24 de agosto de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil»

Información de interese:

#De acordo con establecido no artigo 12 da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións, así como no apartado oitavo da resolución de convocatoria, as entidades beneficiarias (deputacións provinciais ou entidades equivalentes) deben remitir ao Ministerio de Política Territorial, a través da aplicación informática AURA, o certificado de adxudicación de cada un dos proxectos de obra aos que lles foi asignada subvención. #Este certificado será emitido, en atención á documentación que previamente lles achegaron as entidades executoras das obras (é dicir, as entidades que solicitaron a subvención).

Para ese efecto, as deputacións provinciais ou entidades equivalentes, na súa condición de entidades beneficiarias, poderán aprobar instrucións nas que concreten o prazo e forma nos que as entidades executoras débenlles remitir a información que precisen para asegurar o cumprimento das obrigas derivadas da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro e da resolución de convocatoria.

Prazo para a remisión do certificado de adxudicación: Por Resolución do 7 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, ampliouse de oficio e para todos os proxectos financiados, ata o día 16 de decembro de 2022, o prazo sinalado no dispoño oitavo da Resolución do 30 de marzo de 2022, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros, do 24 de agosto de 2021, no que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil".

#De acordo con o disposto no artigo 12.4 da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, a falta de remisión do certificado de adxudicación no prazo indicado e na forma establecida na convocatoria, dará lugar á perda do dereito sobre a subvención asignada ao proxecto do que se trate.

INDICADORES
Código Nomee do indicador (unidade de medida) Valor
*P01 Proxectos para os que se solicitou subvención (número) 109
*P02 Proxectos efectivamente financiados (número) 76
*P03 Entidades locais beneficiadas polas subvencións (número) 43
*P04 Poboación beneficiada polas subvencións (habitantes) 382.640
*P05 Importe de subvención concedido (euros) 2.406.551,85 €


(*P01)  Número de proxectos que foron presentados ao procedemento de concesión das subvencións.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(*P04)  Poboación dos municipios con proxectos financiados. Datos extraídos das cifras oficiais de poboación. No caso de que a Deputación Provincial ou ente análogo fose promotor dalgún proxecto, computouse a poboación provincial (non incluíndo a dos municipios desa provincia con proxectos financiados).

(*P05) Importe total das subvencións asignadas polo Ministerio no procedemento.