Participación pública en proxectos normativos

*Logo de participación normativa

 

Esta canle ten por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións en dous momentos do proceso de elaboración dun anteproxecto de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias:

  1. Antes da elaboración do proxecto normativo
  2. Cando o proxecto normativo está redactado

Este proceso de participación na elaboración de normas fundaméntase nas seguintes normas:

  • Artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro (BOE-A-2015-10565), do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Artigo 26 da Lei 50/1997, de 27 de novembro (BOE-A-1997-25336), do Goberno.

Con este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, de 3 de outubro (BOE-A-2016-9121), pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais.