Subsecretario de Política Territorial

IGNACIO DE DOMINGO VALENZUELA

IGNACIO DE DOMINGO VALENZUELA

Nado en Madrid en 1980.

Funcións

Exerce as funcións encomendadas pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como a dirección, impulso e supervisión dos seus órganos directivos dependentes e, no seu caso, dos organismos públicos que lle estean adscritos. Así mesmo, correspóndelle a coordinación das actuacións do Departamento en relación cos asuntos que se someterán aos órganos colexiados do Goberno.

Formación Académica

Licenciado en Dereito e Licenciado en Economía pola Universidade Carlos III de Madrid.

Funcionario do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado desde 2009.

Experiencia profesional

Nomeado Subsecretario de Política Territorial por Real Decreto 676/2021, do 27 de xullo. (BOE do 28 de xullo).

Con anterioridade desempeñou os cargos de Secretario Xeral Técnico no Ministerio de Política Territorial e Función Pública, desde febreiro a xullo de 2021; e de Secretario Xeral Técnico do Ministerio de Sanidade desde xaneiro do 2020 a febreiro de 2021.

Desde o 2018 ata xaneiro de 2020, exerceu o cargo de subdirector xeral da Inspección de Servizos da Administración Periférica do Estado no Ministerio de Política Territorial e Función Pública, desempeñando con anterioridade a subdirección adxunta deste órgano desde 2014. Previamente exerceu distintos postos de responsabilidade no Ministerio de Economía, a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño.

Organizou e participou como relator en accións formativas en materia de subvencións, réxime disciplinario, así como transparencia, acceso á información e bo goberno.