Mesurades Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig

MESURES ADOPTADES

(BOE, 19/05/2021) Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena".

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució de 16 d'octubre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en l'article 8 del Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena". Publicada en extracte en BOE, 20 d'octubre de 2021.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a l'esment del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

  • (BOE, 29/06/2022) Resolució de 24 de juny de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'article 8 del Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena".
  • (BOE, 14/11/2022) Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de juny de 2022, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'article 8 del Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena".
  • Termini per a la remissió del certificat d'adjudicació: Per Resolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, s'ha ampliat d'ofici i per a tots els projectes finançats, fins al dia 14 de novembre de 2022, el termini que tenen les entitats beneficiàries (diputacions provincials, cabildos insulars o comunitats autònomes uniprovincials) per a la remissió del certificat d'adjudicació al que es refereix l'apartat vuitè de la Resolució de 16 d'octubre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular previstes en l'article 8 del Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena".

  • D'acord amb el que es disposa en l'article 12.4 de l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, la falta de remissió del certificat d'adjudicació en el termini indicat i en la forma establerta en la convocatòria, donarà lloc a la pèrdua del dret sobre la subvenció assignada al projecte del que es tracti.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre l'execució i justificació de les actuacions subvencionades.

INDICADORS
Codi Nomeni de l'indicador (unitat de mesura) Valor
P01 Projectes pels quals es va sol·licitar subvenció (nombre) 2.123
P02 Projectes efectivament finançats (nombre) 1.724
P03 Entitats locals beneficiades per les subvencions (nombre) 647
P04 Població beneficiada per les subvencions (habitants) 11.362.211
P05 Import de subvenció concedit (euros) 142.596.111,36


(P01)  Nombre de projectes que van ser presentats al procediment de concessió de les subvencions.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Població dels municipis amb projectes finançats. Dades extretes de les xifres oficials de població. En cas que la Diputació Provincial o ens anàleg fos promotor d'algun projecte, s'ha computat la població provincial (no incloent la dels municipis d'aquesta província amb projectes finançats).

(P05) Import total de les subvencions assignades pel Ministeri en el procediment.