Acord de Consell de Ministres de 17 de desembre de 2021

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declaren les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, *Comunitat Valenciana, Extremadura, *Illes *Balears, La Rioja, Navarra, País Basc i Regió de Múrcia "zona afectada greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència d'inundacions, incendis i altres fenòmens de diferent naturalesa.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es refereixen els apartats següents:

"@Cuarto. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial"

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix l'apartat primer d'aquest Acord que executin els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les  diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 17 de desembre de 2021, pel qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil". Publicada en extracte en BOE del dia 13/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a l'esment del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

(BOE, 14/09/2022) Resolució de 9 de setembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 17 de desembre de 2021, en el qual es declara a diverses comunitats autònomes «Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil».

(BOE, 29/09/2022) Resolució de 23 de setembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual es corregeixen errors en la de 9 de setembre de 2022, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 17 de desembre de 2021, en el qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil".

Informació d'interès:

D'acord amb establert en l'article 12 de l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions, així com a l'apartat vuitè de la resolució de convocatòria, en el termini màxim dels tres mesos següents a la publicació de la resolució d'assignació de subvencions en el «Butlletí Oficial de l'Estat», les entitats beneficiàries (diputacions provincials o entitats equivalents) han de remetre al Ministeri de Política Territorial, a través de l'aplicació informàtica AURA, el certificat d'adjudicació de cadascun dels projectes d'obra als quals els ha estat assignada subvenció. Aquest certificat serà emès, en atenció a la documentació que prèviament els hagin aportat les entitats executores de les obres (és a dir, les entitats que van sol·licitar la subvenció).

A aquest efecte, les diputacions provincials o entitats equivalents, en la seva condició d'entitats beneficiàries, podran aprovar instruccions en les quals concretin el termini i forma en els quals les entitats executores els han de remetre la informació que precisin per assegurar el compliment de les obligacions derivades de l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener i de la resolució de convocatòria.

Termini per a la remissió del certificat d'adjudicació

Per Resolució de 28 de novembre de 2022, de la Direcció general de *Cooperaciónh *Auutonómica i Local, s'ha ampliat d'ofici i per a tots els projectes finançats, fins al dia 30 de gener de 2023, el termini assenyalat en el disposo vuitè de la Resolució d'11 d'abril de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 17 de desembre de 2021, en el qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil".

D'acord amb el que es disposa en l'article 12.4 de l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, la falta de remissió del certificat d'adjudicació en el termini indicat i en la forma establerta en la convocatòria, donarà lloc a la pèrdua del dret sobre la subvenció assignada al projecte del que es tracti.

INDICADORS
Codi Nomeni de l'indicador (unitat de mesura) Valor
P01 Projectes pels quals es va sol·licitar subvenció (nombre) 688
P02 Projectes efectivament finançats (nombre) 592
P03 Entitats locals beneficiades per les subvencions (nombre) 201
P04 Població beneficiada per les subvencions (habitants) 5.516.556
P05 Import de subvenció concedit (euros) 24.474.452,35 €

 

(P01)  Nombre de projectes que van ser presentats al procediment de concessió de les subvencions.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Població dels municipis amb projectes finançats. Dades extretes de les xifres oficials de població. En cas que la Diputació Provincial o ens anàleg fos promotor d'algun projecte, s'ha computat la població provincial (no incloent la dels municipis d'aquesta província amb projectes finançats).

(P05) Import total de les subvencions assignades pel Ministeri en el procediment.