Estrangeria

Illes Balears

Seu 1. Oficina de Estrangeria a Palma de Mallorca

Información general

 • Ádreça:

                          ♦ Ciutat de Querétaro, s/n

                          ♦ 07006 - PALMA DE MALLORCA

 • Fax: 971 989 443
 • Horari d'atenció  al públic (excepte del 16 de juny al 15 de setembre).

                          ♦ Dilluns a dijous de 9 a 17 h.

                          ♦ Divendres de 9 a 14 h.

Informació general i sobre tràmits

 • Mitjançant el correu electrónic d'informació:    infoextra.illesbalears@seap.minhap.es
 • Presencial, per ordre d’arribada i segons disponibilitat, amb numero tipus A que es pot obtenir en el punt d'acces a l'Oficina.

Tràmits

En règim Comunitari:

 • Sol·licitud de Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.
 • Sol·licitud de Targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió.

En règimen General:

 • Autorització i renovació de residència temporal i treball per compte d'un altre.
 • Autorització i renovació de residència temporal i treball per compte propi.
 • Autorització i renovació de residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
 • Autorització i renovació de residència i treball per a investigació.
 • Autoritzacions per a treballar. Residents.
 • Autorització de treball de titulars d’estància per estudis, movilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.
 • Excepcions a l'autorització de treball.
 • Autorització de retorn.
 • Autorització i renovació de residència temporal no lucrativa.
 • Reagrupció familiar y la seva renovació.
 • Arrelament i altres circumstàncies excepcionals.
 • Autorització de residència de llarga durada.
 • Autorització de residència de llarga durada-UE.
 • Autorització d'estada per estudis. Movilitat dins de la Unió Europea.
 • Pròrroga d'estada per estudis.
 • Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya.
 • Autorització de residència temporal de menors i les seves renovacions.
 • Informe governatiu sobre desplaçaments temporal de menors.
 • Informe governatiu previ a l'emissió visad per adopció internacional.
 • Repatriació de menors no acompanyats.
 • Expulsions i devolucions.
 • Recursos.

Accessos

EN RÈGIM COMUNITARI:

 • Targeta de residència de familiar de comunitari, tràmit inicial.
 • Renovació de la targeta de residència de familiar de comunitari.
 • Targeta permanent de familiar de comunitari.

EN RÈGIMEN GENERAL:

 • Residència temporal i treball per compte d'un altre.
 • Documentació inicial de menors nascuts a Espanya.
 • Documentació inicial de menors no nascuts a Espanya fills de resident legals.
 • Tràmit inicial de Reagrupció Familiar.

Seu 1. Tràmits que es realitzen en altres seus de Mallorca

Els tràmits que es realitzen en altres seus (comissaria de policia, brigada d'estrangeria, unitat d'estrangeria i documentació, brigada d'estrangeria i fronteres ...)

A JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA: Carrer Simó Ballester (abans Ruiz de Alda), 8 - 07011 Palma (Mallorca)

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34101.pdf

 • Cèdules d'inscripció.
 • Títol de viatge.
 • Asil i refugi.
 • Inici i proposta expedients sancionadors.
 • Cancel·lació antecedents policials.
 • Cartes d'invitació.

A BRIGADA D'ESTRANGERIA I FRONTERES: Carrer Ciutat de Querétaro, s / n 07006 Palma (entrada per c / Lima s / n)

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34102.pdf

 • Expedició de certificat de Registre de Resident de la Unió.
 • Expedició de Targeta d'identitat d'estranger.
 • Emissió de Certificat de número d'identificació d'estranger (Certificat de NIE).
 • Certificat de residència i no residència.
 • Pròrroga d'estada de curta durada, amb o sense visat.

A COMISSARIA LOCAL DE MANACOR:

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34103.pdf

 • Cartes d'invitació

Seu 2. Unitat d'Estrangeria a Maó

Información general

Informació general i sobre tràmits

Tràmits

En règim comunitari:

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.
 • Targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió.

En règim general:

 • Autorització i renovació de residència temporal no lucrativa.
 • Reagrupació familiar i la seva renovació.
 • Arrelament i altres circumstàncies excepcionals.
 • Autorització de residència de llarga durada.
 • Autorització de residència de llarga durada-UE.
 • Autorització d'estada per estudis. Mobilitat dins de la Unió Europea.
 • Pròrroga d'estada per estudis.
 • Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya a residència en règim general.
 • Autorització de residència temporal de menors i les seves renovacions.
 • Informe governatiu sobre desplaçament temporal de menors.
 • Informe governatiu previ al'emissió visat per adopció internacional. 

Accessos

Seu 2. Tràmits que es realitzen en altres seus de Menorca

Els tràmits que es realitzen en altres seus (comissaria de policia, brigada d'estrangeria, unitat d'estrangeria i documentació, brigada d'estrangeria i fronteres ...) són:

COMISSARIA DE POLICIA LOCAL DE MAÓ: Carrer Concepció, 1-07701 Maó (Menorca)

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34107.pdf

 • Cèdules d'inscripció.
 • Títol de viatge.
 • Asil i refugi.
 • Inici i proposta expedients sancionadors.
 • Cancel · lació d'antecedents policials.
 • Cartes d'invitació.

COMISSARIA DE POLICIA LOCAL DE MAÓ: Carrer Sant Sebastià, 2-07701 Maó (Menorca).

Empadronats a Menorca, llevat Ciutadella i Ferreries.

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34104.pdf

 • Certificats de ciutadà resident de la Unió.
 • Targeta d'identitat d'estranger.
 • Certificat de NIE (Número d'Identificació d'Estranger).
 • Certificats de residència i no residència.
 • Pròrrogues d'estada de curta durada, amb i sense visat.
 • Cartes d'invitació.

RECEPCIÓ DE:

 • Residència temporal inicial i renovacions de nens nascuts a Espanya.
 • Residència temporal inicial i renovacions de nens no nascuts a Espanya en situació irregular.
 • Renovació de la Reagrupació familiar.
 • Pròrroga d'estada per estudis.
 • Targeta de familiar de ciutadà resident de la Unió i les seves renovacions.
 • Renovació de la Residència temporal no lucrativa.
 • Aportacions de documentació.

COMISSARIA DE POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA DE MENORCA: Carrer República Argentina, 4 - 07760 Ciutadella (Menorca). Empadronats a Ciutadella i Ferreries.

http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34105.pdf

 • Certificats de ciutadà resident de la Unió.
 • Targeta d'identitat d'estranger
 • Certificat de NIE (Número d'Identifiación d'estranger).
 • Certificat de residència i no residència.

RECEPCIÓ DE:

 • Residència temporal inicial i renovacions de nens nascuts a Espanya.
 • Residència temporal inicial i renovacions de nens no nascuts a Espanya en situació irregular.
 • Renovació de la Reagrupació familiar.
 • Pròrroga d'estada per estudis.
 • Targeta de familiar de ciutadà resident de la Unió i les seves renovacions.
 • Renovació de la Residència temporal no lucrativa.
 • Aportacions de documentació. 

Seu 3. Unitat d'Estrangeria a Eivissa

Información general

Informació general

 • La informació general de caràcter presencial s'atendrà amb cita prèvia a través de la seu:                                                                     https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar

Tràmits

En règim comunitari:

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.
 • Targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió.

En règim general:

 • Autorització i renovació de residència temporal no lucrativa.
 • Reagrupació familiar i la seva renovació.
 • Arrelament i altres circumstàncies excepcionals.
 • Autorització de residència de llarga durada.
 • Autorització de residència de llarga durada-UE.
 • Autorització d'estada per estudis. Mobilitat dins de la Unió Europea.
 • Pròrroga d'estada per estudis.
 • Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya a residència en règim general.
 • Autorització de residència temporal de menors i les seves renovacions.
 • Informe governatiu sobre desplaçament temporal de menors.
 • Informe governatiu previ al'emissió visat per adopció internacional.

Informació sobre tràmits

Accessos

 EN RÈGIM COMUNITARI:

 • Targeta de residència de familiar de comunitari, tràmit inicial.
 • Renovació de la targeta de residència de familiar comunitari.
 • Targeta permanent de familiar de comunitari.

EN RÈGIM GENERAL:

 • Residència treball compte aliè.
 • Documentació inicial de menors nascuts a Espanya.
 • Documentació inicial de menors no nascuts a Espanya fills de resident legal.
 • Tràmit inicial de Reagrupació Familiar.
 • Circumstàncies expepcionales - arrelament.

Resta de tràmits en:

Seu 3. Tràmits que es realitzen en altres seus d'Eivissa

Els tràmits que es realitzen en altres seus (comissaria de policia, brigada d'estrangeria, unitat d'estrangeria i documentació, brigada d'estrangeria i fronteres ...) són:

COMISSARIA DE POLICIA LOCAL D'EIVISSA: Av de la Pau, s / n - 07800 Eivissa http://www.immigrabalears.com/extranjeria/HojasInformativas/34106.pdf

 • Autorització de tornada.
 • Cèdules d'inscripció.
 • Títol de viatge.
 • Asil i refugi.
 • Inici i proposta expedients sancionadors.
 • Cancel · lació antecedents policials.
 • Expedició de certificat de Registre de Resident de la Unió.
 • Targeta d'identitat d'estranger.
 • Certificat de número d'identificació d'estranger (Certificat de NIE).
 • Certificat de residència i no residència.
 • Pròrroga d'estada de curta durada amb i sense visat.
 • Cartes d'invitació.