Administració electrònica

Las competencias de la Secretaría General de Administración Digital, competente en esta materia, han sido transferidas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Des de l'any 2004, s'han posat en marxa tota una sèrie d'iniciatives per a impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya i millorar l'atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual  de l'administració electrònica són la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ,que converteixen en universal el dret dels ciutadans a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica. Unes lleis per a la societat del segle XXI, que promouen una Administració més eficient, eficaç, més propera i més transparent. Per això, des del punt de vista tecnològic totes les Administracions estan treballant en la seua implantació i per a això poden comptar amb els materials i eines ,posades a la seua disposició per l'aquest Ministeri.

A més, s'han posat en marxa un seguit de solucions, infraestructures i serveis comuns  que faciliten la implantació de l'administració electrònica en les diferents Administracions Públiques  i que esdevenen peces clau algunes d'elles segon recull la pròpia Llei 11/2007 i ara en les lleis 39 i 40/2015. Alguns exemples especialment representatius són:

L'espectacular avanç de l'administració electrònica a Espanya no hagués estat possible sense un marc legislatiu complet  que ha incidit especialment en la interoperabilitat entre les Administracions Públiques i en la Seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics.

L'engegada del Punt d'Accés General (PAG) i de la Carpeta Ciutadana  defineix un nou model d'atenció al ciutadà a través d'Internet unificant l'accés als diferents serveis proveïts per l'Administracions Públiques.

L'Observatori de l'Administració Electrònica realitza el seguiment de la situació de l'administració electrònica a Espanya a través de diferents informes propis i participant en estudis de tercers oferint la informació pròpia com a part de la política RISP del Ministeri.

 

Para más información sobre todas estas temáticas puede consultar los portales y secciones específicas al respecto: